Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Durf zelf te denken

Immanuel Kant over Verlichting en free speech

De term ‘Verlichting’ is in het publieke debat van vandaag bij politici, academici, opiniemakers, journalisten en (andere) kritische burgers opnieuw in opmars. Vooral na de aanslagen op ‘het vrije Westen’ wordt de Verlichting opnieuw een belangrijk sleutelbegrip. Door naar de Verlichting te verwijzen wil men die aanslagen voorstellen als rechtstreekse en bewuste aanvallen op verworvenheden en waarden waarvan hedendaagse Westerse samenlevingen de enige ware erfgenamen heten te zijn, en wil men het ware gelaat laten zien van de vijanden van die verworvenheden en waarden. De term ‘Verlichting’ krijgt daarbij het karakter van een sjibbolet: een wachtwoord waarmee men zich bij de weldenkenden rekent, een onderscheidend teken waarmee men overtuigingen, levensbeschouwingen of praktijken veroordeelt omdat zij ‘na de Verlichting’ door geen rationeel mens nog kunnen worden onderschreven.

Maar waarvoor staat die ‘Verlichting’ eigenlijk? Kan men een eenduidig antwoord geven op de vraag welke waarden en welke overtuigingen behoren tot de erfenis van de Verlichting? Of is die erfenis pluraal, meerduidig, en veel complexer en rijker dan men vandaag doorgaans laat doorschemeren? De vraag stellen is ze beantwoorden: de Verlichting herbergt historisch een veelheid aan visies en houdingen, waaraan een simplistisch vergelijkingsmodelletje of landkaartachtig overzichtje geen recht kan doen. Elke fase in de geschiedenis van de Verlichting, elke door een verlicht denker verdedigde positie verdient afzonderlijk aandacht. En vaker wel dan niet blijkt daarbij, dat heel wat waarden en overtuigingen die men vandaag meent te mogen uitdragen door zich op de Verlichting te beroepen, op belangrijke, soms zelfs essentiële punten afwijken van wat verlichte denkers uit de zeventiende, achttiende en begin negentiende eeuw voor ogen hadden.

Dat laatste geldt zeker voor het gedachtengoed van de Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804). ‘Durf zelf te denken’ is volgens Kant dé leuze van de Verlichting. Kant wordt in het licht van die leuze vandaag vaak beschouwd als de grote voorvechter van het hedendaagse autonomie-ideaal, en als een van de grote pleitbezorgers van het individuele recht om publiek voor de eigen mening uit te komen. Maar wat betekent autonomie volgens Kant? Wat houdt ‘zelf denken’ juist in? En welke waarden staan volgens Kant op het spel met de vrijheid om de eigen mening publiek te uiten?

Om op die vragen te antwoorden staat in dit seminarie naast tal van andere tekstfragmenten uit Kants oeuvre vooral de beroemde tekst centraal waarin Kant een antwoord geeft op de vraag ‘wat is Verlichting?’ (een tekst uit 1784). Kants standpunt zal verduidelijkt worden via een grondige lectuur van die tekst(fragmenten), maar ook via een vergelijking met andere verlichte pleidooien voor tolerantie en vrijheid van meningsuiting (Locke, Spinoza en Mill). Tegen die achtergrond zal in het seminarie de maat genomen worden van de interpretatie van het recht op vrije meningsuiting die vandaag overheerst. Waarin verschilt die interpretatie van de oorspronkelijke verlichte pleidooien voor ‘free speech’? Welke waarden hebben hedendaagse liberale samenlevingen voor ogen wanneer ze vrijheid van meningsuiting begrijpen als een onvervreemdbaar individueel recht? En in hoeverre staan die waarden op gespannen voet met de verlichtingsidealen waarvan zij de erfgenamen beweren te zijn? 

prof.dr. Geert Van Eekert

is licentiaat in de klassieke filologie en doctor in de wijsbegeerte. Hij is verbonden aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Zijn interesse gaat uit naar Kant en Kants erfenis in de geschiedenis van de filosofie, naar metafysica en naar cultuurfilosofie.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...