Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Themajaar 2017

Themajaar 2017

Emoties

We leven in woelige tijden en ook in onszelf kan het er woelig aan toegaan. Die ervaring is van alle tijden en culturen. Verstoren emoties ons leven of zijn ze een bron van wijsheid? Hoe vinden mensen een balans in die veelheid aan emoties?
Wijsgerige en spirituele tradities in Oost en West hebben hierover nagedacht.  In de stoa komt het erop aan je verstand niet door hartstochten te laten beheersen. Bij Aristoteles gaat het erom een midden te vinden tussen tegenstrijdige emoties en van daaruit aan te voelen wat juiste en verstandige keuzes zijn.

Als reactie op de verregaande disciplinering waar onze huidige maatschappij om vraagt, kent het westerse denken ook de roep om een mateloos gepassioneerd leven, zoals bij Nietzsche en sommige hedendaagse denkers. Ook in oosterse denktradities vinden we een verwant spanningsveld. Het confucianisme legt de nadruk op ritueel en beheersing, het taoïsme dan weer op spontaniteit. De Boeddha kenschetste zijn pad als een middenweg tussen hedonisme en ascese.

Iedere cultuur heeft zich op een of andere manier hierover moeten bezinnen. De globalisering en de confrontatie met andere culturen maken al deze vragen actueler dan ooit.
In deze reeks benaderen we dit thema vanuit een breed scala aan invalshoeken.  

  • Dankbaarheid

    18/03/2017 - 10:00
    prof.dr. Paul Van Tongeren

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...